Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Trgovinski sporazumi koji su u postupku pregovora

Armenija: Pregovori o Okvirnom sporazumu između EU i Armenije su započeli u prosincu 2015.  Navedeni sporazum ne sadrži trgovinske odredbe kojima se liberalizira trgovina robama, ali su stvoreni preduvjeti za jačanje trgovinskih odnosa s EU. Do sada je održano pet kruga pregovora.

Filipini: Pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini započeli su u prosincu 2015., a prvi krug pregovora održan je od 23. do 27. svibnja 2016.

Indija: Pregovori su otpočeli u lipnju 2007.  Do sada je održano 12 krugova pregovora u sljedećim područjima: pristup tržišta za robe, usluge i ugovore o javnoj nabavi, ulaganja,  intelektualno vlasništvo i tržišno natjecanje, održivi razvoj, socijalna i radna prava.

Indonezija:  U srpnju 2016. započeli su pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini s Indonezijom koja je jedna od deset i najveća članica ASEAN-a, (36% GDP-a ASEAN-a), zemlja s najviše stanovnika u regiji (250 milijuna) te jedno od najbrže rastućih gospodarstava Jugoistočne Azije. Bilateralni pregovori s Indonezijom su šesti po redu pregovori koji su pokrenuti s državama članicama Saveza država Jugoistočne Azije (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN), nakon pokretanja pregovora sa Singapurom, Malezijom, Vijetnamom, Tajlandom i Filipinima.

Japan: Pregovori su započeli u ožujku 2013. Pregovori obuhvaćaju sljedeća područja: trgovina robama, tehničke i necarinske prepreke u trgovini, pravila o podrijetlu, carine i olakšavanje trgovine, sanitarne i fitosanitarne mjere, trgovina uslugama, ulaganja, javna nabava, intelektualno vlasništvo, tržišno natjecanje, trgovina i održivi razvoj, ostale odredbe (opća i posebna suradnja, korporativno upravljanje i poslovno okruženje, elektronička trgovina i dobrobit životinja), rješavanje sporova i institucionalne odredbe. Do sada je održano 17. krugova pregovora, a posljednji krug pregovora održan je u rujnu 2016.

Malezija: U rujnu 2010. započeli su pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini s Malezijom paralelno sa pregovorima o Sporazumu o partnerstvu i suradnji. Do sada je održano sedam krugova pregovora.

Meksiko: 25. svibnja 2016. započeli su pregovori o modernizaciji Sporazuma o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji. Održana su dva kruga pregovora i to od 13 do 14. lipnja 2016., te od 22. do 25. studenog 2016.

Mercosur: Pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini započeli su još 2000. godine i nakon nekoliko prekida pregovora na sastanku Vijeća za vanjske poslove u trgovinskom formatu 27. studenog 2015. ministri su podržali nastavak pregovora. Sporazum o slobodnoj trgovini obuhvaća trgovinu robama i uslugama, ulaganja,  intelektualno vlasništvo, javnu nabavu, carine i olakšavanje trgovine, te tehničke prepreke u trgovini. Posljednji krug pregovora održan je od 10. – 14. listopada 2016., a sljedeći krug pregovora očekuje se u ožujku 2017.

SAD (Transatlantski sporazum o partnerstvu u trgovini i ulaganjima - TTIP): Sporazum sadržava tri važne komponentne: 1) pristup tržištu, 2) regulatorna pitanja i necarinske prepreke u trgovini, 3) pravila (intelektualno vlasništvo, olakšavanje trgovine, trgovina energentima i sirovinama). Detaljnije informacije: TTIP i studija „Utjecaj Partnerstva za transatlantsku trgovinu i ulaganja između EU-a i SAD-a (TTIP) na Republiku Hrvatsku

Sirija: Zbog političke situacije EU je u svibnju 2011. donijela restriktivne mjere prema Siriji i djelomično obustavila primjenu Sporazuma o suradnji iz 1978. Potpisivanje Sporazuma o pridruživanju i dalje je na čekanju.

Tajland:  Pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini započeli su u veljači 2013.  Do sada je održano 4 kruga pregovora, a Sporazum obuhvaća sljedeća područja: trgovinu robama, carinska i necarinska pitanja, usluge, investicije, javnu nabavu, intelektualno vlasništvo, tržišno natjecanje, regulatorna pitanja i održivi razvoj.

Tunis:  Pregovori o Sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini službeno su započeli 13. listopada 2015. Postojeće područje slobodne trgovine u okviru  Euro-mediteranskog  sporazuma  o  pridruživanju koje je EU potpisala s  Tunisom 1995., proširit će se na  usluge,  javne nabave,  intelektualno vlasništvo, tržišno natjecanje, zaštitu ulaganja, industrijske norme i tehničko zakonodavstvo, sanitarne i fitosanitarne mjere, trgovinske aspekte energije te trgovinu poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Do sada održan je jedan krug pregovora. 

Turska: Radi unaprjeđenja odnosa u ključnim područjima od zajedničkog interesa koji su utvrđeni na sastanku na vrhu između EU-a i Turske (održanom u studenom 2015., te u Izjavi EU-a i Turske od 18. ožujka 2016.) započet je dijalog o proširenje bilateralnih trgovinskih odnosa i modernizaciji Carinske unije. Proširenje trgovinskih odnosa i modernizacija Carinske unije uključilo bi pristup tržištu za poljoprivredne proizvode, javnu nabavu, ulaganja, usluge, zaštitu intelektualnog vlasništva, uključujući oznake zemljopisnog podrijetla te smanjenje i ukidanje necarinskih prepreka u trgovini.

Vijetnam: Pregovori su započeli u lipnju 2012. Sporazum pokriva sljedeća područja: trgovina robama, carinske i necarinske prepreke u trgovini, javne nabave, regulatorna pitanja, tržišno natjecanje, usluge i održivi razvoj. 4. kolovoza 2015. godine EU i Vijetnam su u načelu postigli  dogovor o Sporazumu, a obje strane moraju riješiti preostala tehnička pitanja i dovršiti pravni tekst.