Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Trgovinski sporazumi koje EU pregovora

Izvješća o svim pregovorima kao i pregovarački tekstovi vezano uz pregovore koje EU vodi s trgovinskim partnerima nalaze se na stranicama Opće uprave za trgovinu na slijedećem linku.

Armenija: Pregovori o Okvirnom sporazumu između EU i Armenije su započeli u prosincu 2015.  Navedeni sporazum ne sadrži trgovinske odredbe kojima se liberalizira trgovina robama, ali su stvoreni preduvjeti za jačanje trgovinskih odnosa s EU. Do sada je održano pet kruga pregovora.

Australija:  pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Australije službeno su otvoreni 18. lipnja 2018.  Prvi krug pregovora održan je od 2. do 6. srpnja 2018.

Čile: Smjernice za pregovore između EU-a i Čilea o modernizaciji Sporazuma o pridruživanju usvojene su 13.studenog 2017. Odluka o objavi (cijelog) teksta smjernica donesena je na sastanku Corepera II. 20.prosinca 2017. Cilj pregovora je sklopiti sveobuhvatni suvremeni sporazum s Čileom koji će zamijeniti postojeći Sporazum o pridruživanju iz 2002. godine, proširiti njegov djelokrug te prilagoditi ga novim političkim i globalnim gospodarskim izazovima, novoj realnosti odnosa te postići razinu ambicije iz sporazuma koje su EU i Čile nedavno zaključili ili ih pregovaraju. Prvi krug pregovora održat će se u siječnju 2018. u Sanitiagu de Chile.

Filipini: Pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini započeli su u prosincu 2015. Održana su dva kruga pregovora.

Indija: Pregovori su otpočeli u lipnju 2007.  Nakon što je održano 12 krugova pregovora  u ljeto 2013. godine pregovori su stali zbog različitih razina ambicije.   

Indonezija:  U srpnju 2016. započeli su pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini s Indonezijom koja je jedna od deset i najveća članica ASEAN-a, (36% GDP-a ASEAN-a), zemlja s najviše stanovnika u regiji (250 milijuna) te jedno od najbrže rastućih gospodarstava Jugoistočne Azije. Bilateralni pregovori s Indonezijom su šesti po redu pregovori koji su pokrenuti s državama članicama Saveza država Jugoistočne Azije (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN), nakon pokretanja pregovora sa Singapurom, Malezijom, Vijetnamom, Tajlandom i Filipinima. Tijekom 2017. održana su tri kruga pregovora, a pregovori su nastavljeni u veljači 2018.

Malezija: U rujnu 2010. započeli su pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini s Malezijom paralelno sa pregovorima o Sporazumu o partnerstvu i suradnji. Do sada je održano sedam krugova pregovora. Pregovori su u zastoju od travnja 2012. na zahtjev Malezije. U tijeku je ocjena napretka u pregovorima kako bi se isti nastavili. EU želi s Malezijom sklopiti sveobuhvatni i ambiciozan sporazum poput sporazuma sklopljenih sa Singapurom i Vijetnamom.

Meksiko:  25. svibnja 2016. započeli su pregovori o modernizaciji Sporazuma o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji. Na pregovorima održanim od 16. do 20. travnja 2018.  postignut je načelni sporazum te se očekuje završetak pregovora kod preostalih otvorenih pitanja.

Mercosur (Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj): Pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini započeli su još 2000. godine i nakon nekoliko prekida  nastavljeni su u listopadu 2016. Sporazum o slobodnoj trgovini obuhvaća trgovinu robama i uslugama, ulaganja,  intelektualno vlasništvo, javnu nabavu, carine i olakšavanje trgovine, te tehničke prepreke u trgovini.  Detaljna izvješća o pregovorima kao i tekstovi mogu se naći na internetskim stranicama Opće uprave za trgovinu – link

Novi Zeland: Pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Novog Zelanda službeno su otvoreni 21. lipnja 2018.  Prvi krug pregovora održan je od 16. do 20. srpnja 2018.

SAD (Transatlantski sporazum o partnerstvu u trgovini i ulaganjima - TTIP): Sporazum sadržava tri važne komponentne: 1) pristup tržištu, 2) regulatorna pitanja i necarinske prepreke u trgovini, 3) pravila (intelektualno vlasništvo, olakšavanje trgovine, trgovina energentima i sirovinama).  Pregovori su prekinuti krajem 2016.

Sirija: Zbog političke situacije EU je u svibnju 2011. donijela restriktivne mjere prema Siriji i djelomično obustavila primjenu Sporazuma o suradnji iz 1978. Potpisivanje Sporazuma o pridruživanju i dalje je na čekanju.

Tajland:  Pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini započeli su u veljači 2013.  Do sada je održano 4 kruga pregovora, a Sporazum obuhvaća sljedeća područja: trgovinu robama, carinska i necarinska pitanja, usluge, investicije, javnu nabavu, intelektualno vlasništvo, tržišno natjecanje, regulatorna pitanja i održivi razvoj. Pregovori su zaustavljeni nakon državnog udara na Tajlandu u svibnju 2014.

Tunis:  Pregovori o Sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini službeno su započeli 13. listopada 2015. Postojeće područje slobodne trgovine u okviru  Euro-mediteranskog  sporazuma  o  pridruživanju koje je EU potpisala s  Tunisom 1995., proširit će se na  usluge,  javne nabave,  intelektualno vlasništvo, tržišno natjecanje, zaštitu ulaganja, industrijske norme i tehničko zakonodavstvo, sanitarne i fitosanitarne mjere, trgovinske aspekte energije te trgovinu poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Do sada održan je jedan krug pregovora, a sljedeći se planira održati u 2018. 

Turska: Radi unaprjeđenja odnosa u ključnim područjima od zajedničkog interesa koji su utvrđeni na sastanku na vrhu između EU-a i Turske (održanom u studenom 2015., te u Izjavi EU-a i Turske od 18. ožujka 2016.) započet je dijalog o proširenje bilateralnih trgovinskih odnosa i modernizaciji Carinske unije. Proširenje trgovinskih odnosa i modernizacija Carinske unije uključilo bi pristup tržištu za poljoprivredne proizvode, javnu nabavu, ulaganja, usluge, zaštitu intelektualnog vlasništva, uključujući oznake zemljopisnog podrijetla te smanjenje i ukidanje necarinskih prepreka u trgovini. U prosincu 2016. Komisija je usvojila prijedlog pregovaračkih smjernica. Pregovori će započeti nakon što Vijeće usvoji pregovaračke smjernice.

Uzbekistan: U tijeku je rasprava o pregovaračkim smjernicama za otvaranje pregovora o Sveobuhvatnom sporazuma s Uzbekistanom koji bi modernizirao i zamijenio postojeći Sporazum o  partnerstvu i suradnji između EU-a i Uzbekistana sklopljenog 21. lipnja 1996.