Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Roba s dvojnom namjenom

Nadzor izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom važan je u borbi protiv terorizma i provodi se radi sprječavanja širenja oružja za masovno uništenje te zlouporabe takve opreme ili tehnologije. 

Roba s dvojnom namjenom je roba, uključujući računalne programe i tehnologiju, koja se može koristiti kako u civilne, tako i u vojne svrhe, te robu koja može biti upotrijebljena u neeksplozivne svrhe, ali i koja na bilo koji način može pomoći u proizvodnji nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava.

U Europskoj uniji ovo područje uređeno je Uredbom Vijeća (EZ) 428/09 od 5. svibnja 2009. kojom se utvrđuje režim Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom.

Uredbom Vijeća (EZ) 428/2009 utvrđen je učinkovit zajednički sustav nadzora izvoza robe s dvojnom namjenom kako bi se osiguralo poštivanje međunarodnih obveza i odgovornosti država članica, posebice u vezi neproliferacije, i Europske unije. Takav zajednički sustav nadzora i usklađene politike za provedbu i praćenje u svim državama članicama preduvjet je za uspostavu slobodnog kretanja robe s dvojnom namjenom unutar Unije.

Izvoz, kako je definirano Uredbom Vijeća (EZ) 428/2009 znači carinskim propisima uređen carinski postupak prema robi s dvojnom namjenom koja trajno ili privremeno napušta carinsko područje Republike Hrvatske i Europske Unije, uključujući i ponovni izvoz takve robe. Izvoz znači i prijenos softvera ili tehnologije putem elektroničkih medija, uključujući putem telefaksa, telefona, elektroničke pošte ili bilo kojim drugim elektroničkim sredstvima na odredište izvan Europske Unije; uključuje stavljanje na raspolaganje takvog softvera i tehnologije u elektroničkom obliku pravnim i fizičkim osobama i partnerstvima izvan Unije. Izvoz se također primjenjuje na usmeni prijenos tehnologije ako se tehnologija opisuje preko telefona.

Kako bi se omogućila direktna primjena Uredbe Vijeća (EZ) 428/2009 u Republici Hrvatskoj donesen je Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom („Narodne novine“, br. 80/2011 i 68/2013).

Primjenom Uredbe Vijeća (EZ) 428/2009 hrvatske tvrtke mogu slobodno prenositi gotovo svu robu s dvojnom namjenom unutar carinskog područja Europske unije, odnosno bez izdavanja dozvole. Dozvola je potrebna samo za robu s dvojnom namjenom iz Priloga IV. Uredbe Vijeća (EZ) 428/2009 s obzirom da se radi o robi strateškog nadzora Unije. Također, mogu koristiti Opće izvozne dozvole Europske unije za izvoz određene robe na određene destinacije bez izdavanja pojedinačnih dozvola.

Za izvoz robe s dvojnom namjenom, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći potrebna je dozvola koju izdaje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Uredbom Vijeća (EZ) 428/2009 propisan je i sustav tzv. sveobuhvatne kontrole (catch-all) koja se odnosi  na krajnju uporabu ili krajnjeg korisnika. To znači da će izvozna dozvola biti potrebna i za izvoz robe koja nije navedena u Popisu ali je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova obavijestilo izvoznika da bi roba mogla biti namijenjena proizvodnji i širenju kemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja. Također, izvozna dozvola bit će potrebna i u slučaju da je roba namijenjena zabranjenom krajnjem korisniku, odnosno državi prema kojoj se provode sankcije Vijeća sigurnosti UN-a, odnosno akcije na temelju odluke Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) ili Europske unije. Dakle, u ovom slučaju Ured obavještava izvoznika da treba izvoznu dozvolu. Međutim, ako izvoznik zna da je roba koju namjerava izvoziti namijenjena za navedenu krajnju uporabu ili navedenog krajnjeg korisnika mora o tome obavijestiti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koje će odlučiti da li je za taj izvoz potrebna izvozna dozvola.

PREPORUKE KOMISIJE (EU) 2019/1318 O PROGRAMIMA UNUTARNJEG USKLAĐIVANJA ZA KONTROLU TRGOVINE ROBOM S DVOJNOM NAMJENOM

Europska komisija donijela je 30. srpnja 2019.g. Preporuke Komisije (EU) 2019/1318 o programima unutarnjeg usklađivanja za kontrole trgovine robom s dvojnom namjenom u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br.428/2009.

Učinkovita kontrola trgovine robom, softverom i tehnologijom s dvojnom namjenom od ključne je važnosti za suzbijanje rizika povezanih sa širenjem oružja za masovno uništenje i destabilizirajućim gomilanjem konvencionalnog oružja. Trgovačka društva koja trguju robom s dvojnom namjenom dužna su postići usklađenost sa zahtjevima za stratešku kontrolu trgovine koji proizlaze iz Uredbe (EZ) br.428/2009. Kako bi se društvima pružila potpora u održavanju stroge usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima EU-a te nacionalnim zakonima i propisima, donesene su smjernice za utvrđivanje i upravljanje učinkom kontrole trgovine robom s dvojnom namjenom te za ublažavanje povezanih rizika.

Smjernice su usmjerene na sedam temeljnih elemenata za učinkoviti program unutarnjeg usklađivanja koji su utvrđeni kao okosnica za prilagođeni program unutarnjeg usklađivanja pojedinačnog društva i njima se želi pružiti pomoć društvima u njihovima razmatranjima u pogledu najprikladnijih sredstava i postupaka za postizanje usklađenosti sa zakonima i propisima EU-a te nacionalnim zakonima i propisima o kontroli trgovine robom s dvojnom namjenom. Tijekom izrade ovih smjernica uzeti su u obzir mogući izazovi u pogledu provedbe za mala i srednja poduzeća.

Sljedeći temeljni elementi od ključne su važnosti za učinkoviti program unutarnjeg usklađivanja za kontrolu trgovine s dvojnom namjenom:

1. Predanost visokog rukovodstva postizanju usklađenosti
2. Organizacijska struktura, odgovornosti i resursi
3. Osposobljavanje i podizanje razine osviještenosti
4. Proces i postupci pregleda transakcija
5. Pregled uspješnosti, revizije, izvješćivanje i korektivne radnje
6. Vođenje evidencije i dokumentacija
7. Fizička sigurnost i sigurnost informacija

Detaljnije o Preporukama Komisije (EU) 2019/1318 možete naći ovdje.

Europska komisija objavila je 'Priručnik o kontroli izvoza kemikalija' čiji je cilj povezati kemikalije koje su dio Uredbe o kontroli izvoza robe s dvojnom namjenom, s ostalim relevantnim podacima kao što su: oznaka kombinirane nomenklature, CAS broj koji identificira kemikalije te broj oznake robe s dvojnom namjenom (ECN).

Navedeni podaci iznimno su korisni sa izvoznike, carinske službenike i službenike koji izdaju dozvole.

 

Izvoz robe s dvojnom namjenom, Godišnje izvješće: