Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

UREDBA VIJEĆA (EZ) BR.2368/2002 OD 20. prosinca 2002. O PROVEDBI POSTUPKA CERTIFICIRANJA PROCESA KIMBERLEY ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU NEOBRAĐENIM DIJAMANTIMA (SL L 358, 31. 12. 2002.), str. 28, s izmjenama (u daljnjem tekstu: Uredba 2368/2002/EZ)

Proces Kimberley je međunarodna certifikacijska shema koja regulira trgovinu neobrađenim dijamantima. Pokrenuta je u zajedničkoj suradnji država, nevladinih organizacija i predstavnika industrije dijamanata kako bi spriječilo da se eksploatacijom i trgovinom dijamantima financiraju neki od najkrvavijih konflikata i građanskih ratova u Africi (otuda i naziv „konfliktni dijamanti“).

Uvođenje nadzora nad eksploatacijom i trgovinom tzv. „konfliktnim dijamantima“ ima dva osnovna cilja: osigurati mir i sigurnost za stanovništvo tih zemalja te zaštititi prihode od izvoza neobrađenih dijamanata kako bi oni bili utrošeni na razvoj zemalja u kojima se dijamanti vade i iz kojih se izvoze.

Proces Kimberley utvrđuje uvjete za nadzor svakog uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata za države sudionice kroz Certifikacijsku shemu Procesa Kimberley koja postavlja stroge kontrole nad eksploatacijom i trgovinom neobrađenim dijamantima. Države sudionice mogu legalno trgovati samo s drugim državama sudionicama koje ispunjavaju minimum uvjeta postavljenih od strane Certifikacijske sheme, a međunarodne pošiljke s neobrađenim dijamantima moraju imati certifikat koji potvrđuje da ispunjavaju minimum uvjeta (tj. da su „conflict-free“).

TKO SUDJELUJE U KIMBERLEY PROCESU?

Proces Kimberley je otvoren svim državama koje žele i imaju sposobnost ispunjavanja postavljenih zahtjeva. Trenutno u Procesu Kimberley sudjeluje 55 članica koje predstavljaju 82 države te čine otprilike 99.8% svjetske proizvodnje neobrađenih dijamanata. Države članice Europske unije smatraju se jednom članicom Procesa Kimberley.

Od 1. siječnja 2018.g. Europska unija preuzela predsjedanje Procesom Kimberley. Tijekom predsjedanja, fokus EU-a će biti na daljnjem jačanju provođenja i učinkovitosti Procesa Kimberley i na  osiguravanju i poboljšavanju životnih uvjeta zajednica i zemalja iz kojih se dijamanti izvoze.

KAKO FUNKCIONIRA KIMBERLEY PROCES?

Proces Kimberley postavlja sudionicima zahtjeve koji se u okviru Certifikacijske sheme Procesa Kimberley moraju ispuniti kako bi pošiljka neobrađenih dijamanata bila zapečaćena i certificirana kao „conflict free.“

Prema odredbama Certifikacijske sheme Procesa Kimberley, sudionici moraju:

1)zadovoljiti „minimum zahtjeva“ i uspostaviti nacionalno zakonodavstvo, institucije i uvozno/izvoznu kontrolu

2)obvezati se na transparentnost u provođenju sheme i na razmjenu statističkih podataka

3)trgovati isključivo sa sudionicima Procesa Kimberley koji ispunjavaju postavljene zahtjeve Certifikacijske sheme

4)potvrditi da su pošiljke „conflict free“ i priložiti dokumentaciju koja to potvrđuje

 

UVOZ NEOBRAĐENIH DIJAMANATA U EU

Uvoz neobrađenih dijamanata u EU zabranjen je osim ako nisu udovoljeni sljedeći uvjeti:

  1. Neobrađeni dijamanti popraćeni su certifikatom koji je ovjerilo nadležno tijelo
  2. Neobrađeni dijamanti spremljeni su u koletima otpornima na neovlašteni pristup, a plomba koja je pri izvozu stavljena nije slomljena
  3. Certifikat jasno određuje pošiljku na koju se odnosi

Svaki uvoz neobrađenih dijamanata mora PRETHODNO biti potvrđen od strane nadležnog tijela u EU koje ovjerava da sadržaj pošiljke odgovara podacima na certifikatu.

Nadležna tijela za EU su u:

  EU certifikati br.:
od: do:
Antwerpen, Belgija 500001
London, Velika Britanija 400001 460000
Idar-Oberstein, Njemačka 450001 460000
Prag, Češka 460001 461000
Bukurešt, Rumunjska 461001 462000
Sofija, Bugarska (od 26.01.2016. više nije nadležno tijelo za EU) 462001 463000
Lisabon, Portugal 463001 464000

 

Ukoliko se nadležno tijelo nalazi u državi članici u koju se neobrađeni dijamanti uvoze ili u državi članici u koju se namjerava uvesti neobrađene dijamante, tada pošiljka i certifikat trebaju biti ovjereni kod nadležnog tijela države članice u koju se uvozi ili za koju je uvoz namijenjen.

U slučaju da se uvozi u državu članicu koja nema nadležno tijelo ili je uvoz namijenjen državi članici koja nema nadležno tijelo, uvoznik može izabrati kojem nadležnom tijelu će predati pošiljku i certifikat na ovjeravanje. Budući da Republika Hrvatska nema nadležno tijelo, uvoznik može izabrati nadležno tijelo u EU gdje će predati pošiljku i certifikat na ovjeravanje.

 

ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/578 od 13. travnja 2018. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br.2368/2002 o provedbi postupka certificiranja Procesa Kimberley za međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.097.01.0001.01.HRV&toc=OJ:L:2018:097:TOC

Uredba Vijeća (EZ) br.2368/2002 od 20. prosinca 2002. o provedbi postupka certificiranja Procesa Kimberley za međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1509371077778&uri=CELEX:32002R2368

Kaznene odredbe u slučaju kršenja Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 2368/2002 od 20. prosinca 2002. kojom se provodi postupak certificiranja Procesa Kimberley za međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima navedene u čl.71a i čl.71b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (NN 68/2013)  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_68_1349.html

 

KOJE HS TARIFNE OZNAKE OBUHVAĆA PROCES KIMBERLEY?

Proces Kimberley se odnosi samo na proizvodnju i trgovinu neobrađenim dijamantima (HS tarifne oznake: 7102.10, 7102.21 i 7102.31). Za obrađene dijamante nije potrebno imati certifikat Procesa Kimberley.

Za više detalja o trgovanju neobrađenim dijamantima s EU vidi:
http://eeas.europa.eu/archives/docs/blood_diamonds/docs/guidelines-on-trading-with-the-european-community-012015_en.pdf